Privacyverklaring Personalised Communication

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met uw persoonsgegevens doen. Wij, onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, verwerken persoonsgegevens voor onderzoek naar gepersonaliseerde communicatie op het gebied van politiek, gezondheid, en commercie [http://personalised-communication.net/research-programme/]. Aan dit onderzoek kunnen Nederlanders van 18 jaar of ouder deelnemen. Doel van het onderzoek is om meer over gepersonaliseerde communicatie te weten te komen. U kunt de wetenschappelijke publicaties van het Personalised Communication project vinden op: [http://personalised-communication.net/publications/].

De Universiteit van Amsterdam is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Onze contact-informatie vindt u onderaan deze privacyverklaring.

Wij voldoen niet alleen aan de wet. We zijn extra voorzichtig met uw persoonsgegevens, en we doen ons onderzoek op een nette en ethische manier. Ons onderzoek is goedgekeurd door de Commissie Ethiek van de Universiteit van Amsterdam. Bovendien houden de experts van een speciaal Adviesorgaan Ethiek toezicht op ons onderzoek. De experts moeten alles goedkeuren wat we met uw persoonsgegevens doen.

Meer informatie over uw wettelijke rechten op het gebied van privacy en persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Voor het onderzoek verwerken we twee categorieën gegevens: (i) survey-antwoorden en (ii) plug-in-gegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor wetenschappelijk onderzoek. Voor beide categorieën van gegevens geldt het volgende. U kunt zonder opgaaf van redenen weigeren mee te doen aan het onderzoek, of uw deelname voortijdig afbreken. Ook kunt u achteraf uw toestemming intrekken voor het gebruik van uw antwoorden of gegevens voor het onderzoek.

Survey-antwoorden

Wij hebben een aantal mensen gevraagd mee te doen aan onze surveys (enquêtes). In de surveys stellen wij vragen over bijvoorbeeld mediagebruik, internetgebruik, en ervaringen met gepersonaliseerde communicatie. De surveys worden voor ons uitgevoerd door het onderzoeksinstituut Centerdata [https://www.centerdata.nl]. Wij krijgen de namen van de survey-deelnemers niet. Voor de survey-antwoorden is het onderzoeksinstituut Centerdata een medeverantwoordelijke.

Door middel van de vragenlijst verkrijgt CentERdata gegevens over u, die onderdeel worden van een dataset. Uw naam en adres worden niet in de dataset opgenomen. In plaats van aan uw naam, worden uw gegevens gekoppeld aan een nummer. Uw naam en adres worden nooit genoemd in publicaties over het onderzoek.

CentERdata zal de dataset (zonder namen) ter beschikking stellen aan de onderzoekers van het Gepersonaliseerde Communicatie project, van de Universiteit van Amsterdam. CentERdata en de Universiteit van Amsterdam bewaren de dataset om onderzoeksresultaten te kunnen verifiëren, en om vervolgonderzoek te kunnen doen. CentERdata kan de dataset verstrekken aan andere onderzoekers voor niet-commercieel wetenschappelijk onderzoek.

Plug-in gegevens

Wij hebben een aantal mensen gevraagd een browser-plug-in te installeren, met de naam Robin. Sommige websites personaliseren communicatie: zij laten verschillende inhoud zien aan verschillende bezoekers. Met behulp van de plug-in willen wij in kaart te brengen hoe websites inhoud personaliseren. De plug-in deelt informatie met ons op een veilige manier.

Wij willen niet meer gegevens dan nodig verzamelen. Daarom hebben we een selectie gemaakt van websites die wij binnen dit onderzoek willen analyseren. De plug-in slaat informatie op zodra u een website bezoekt die in onze lijst van geselecteerde websites staat. Als u op een geselecteerde website op een link naar een andere website klikt, registreren we ook dat u op die link klikt.

Hier kunt u zien welke websites we meenemen in ons onderzoek. We doen onze uiterste best om vertrouwelijke gegevens zoals log-in-codes, wachtwoorden, en gegevens over bankzaken en andere financiële gegevens weg te filteren voor we de gegevens opslaan.

Sommige websites gebruiken, meestal zonder dat u dat merkt, een zogenaamde ‘versleutelde’ of ‘geëncrypteerde’ verbinding. Het website-adres in uw browser bevat dan ‘https’ in plaats van ‘http’. De plug-in verzamelt ook gegevens die uw browser via zo'n versleutelde verbinding opvraagt. Daarvoor wordt de versleuteling tijdelijk opgeheven door ons programma en wordt de verbinding vervolgens opnieuw versleuteld om uw gegevens op een veilige manier te versturen.

U kunt Robin uitzetten wanneer u wilt, door in uw browser te kiezen voor ‘private browsing’, of voor de ‘incognito mode’.

- In Firefox kunt u een ‘new private window’ openen (Hier vindt u instructies).

- In Chrome kunt u een ‘new incognito window’ openen (Hier vindt u instructies).

Voor meer informatie over de plug-in, zie link hieronder.

Beveiliging persoonsgegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om datalekken of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. We slaan uw gegevens op bij Surfsara, the ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. We gebruiken Surfsara’s beveiligde servers om de verzamelde gegevens op te slaan. Bovendien nemen we zelf extra beveiligingsmaatregelen. Alle onderzoekers hebben bijvoorbeeld een geheimhoudingsverklaring getekend.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De plug-in gegevens en de survey-antwoorden worden door ons bewaard tot vijf jaar na de laatste publicatie op grond van die gegevens. Uw naam en adresgegevens worden niet samen met uw antwoorden bewaard. Onderzoekers die met uw antwoorden gaan werken, zien dus niet welke antwoorden bij welk panellid horen. De survey-antwoorden worden door CentERdata in beginsel voor altijd bewaard.

Uw privacy-rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig, of niet relevant zijn? Dan kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Onze contactinformatie

Voor meer informatie over dit onderzoek, onze verwerking van persoonsgegevens, en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de projectleider Claes de Vreese, ASCoR, Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV te Amsterdam.

Over de surveys en de plug-in kunt u ook contact opnemen met de helpdesk van CentERdata, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg, tel 013 466 8325, CentERdata@uvt.nl

Als u deelneemt aan ons onderzoek, en u heeft naar aanleiding van uw deelname klachten of opmerkingen zijn over het verloop van het onderzoek en de daarbij gevolgde procedure, dan kunt u ook contact opnemen met het lid van de Commissie Ethiek van de Universiteit van Amsterdam: ASCoR Amsterdam School of Communication Research, Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam; 020 - 525 3680; ascor-secr-fmg@uva.nl. Een vertrouwelijke behandeling van uw klacht of opmerking is daarbij gewaarborgd.